Psychotherapie

Behandelingen van Dorien zijn vooral gericht op het wegnemen van de oorzaak/oorzaken van de symptomen waarmee je je meldt. Waar dat niet mogelijk is of expliciet niet je wens is wordt symptoom- of klachtgericht gewerkt. Behandeling wordt in overleg vormgegeven en zal meestal bestaan uit een combinatie van cliëntgerichte gesprekken (Emotion Focused Therapy-i/EFT voor individuen) in combinatie met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

EFT

Emotion Focused Therapy - individuals (EFT-i) is een empirisch onderbouwde vorm van psychotherapie die in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt. EFT-i richt zich op het vergroten van de emotionele intelligentie van van cliënten zodat ze effectief kunnen omgaan met hun problemen en in grotere harmonie kunnen leven met zichzelf en anderen.

Het idee achter EFT is dat emoties adaptief zijn maar problematisch worden als gevolg van trauma of doordat mensen geleerd hebben ze te negeren of weg te sturen. Emoties vertellen ons wat belangrijk is in een situatie en geven informatie over wat we willen of nodig hebben: ze helpen uitzoeken wat het beste is om te doen. In de praktijk betekent dit dat we ons in de veilige therapiesituatie richten op het volledig ervaren van emoties zodat je zelf kunt ontdekken wat de waarde is van een groter emotioneel bewustzijn en flexibeler omgaan met eigen emoties.

EMDR

EMDR is momenteel de snelst werkende, meest effectieve therapie voor met name trauma. Dorien is hierin gespecialiseerd. Zij behandelt, met haar meer dan 15 jaar ervaring, ook diverse andere klachten met EMDR. Dorien pakt door waar mogelijk en maakt ruimte voor beleving en integratie waar nodig. Indien mogelijk en gewenst worden Yoga- en Mindfulnesstechnieken in de behandeling geïntegreerd.

Alles in samenwerking met jou als spil van je eigen behandeling.

Waarvoor kun je bij Dorien terecht?

Kosten en vergoeding van psychotherapie

Regelgeving algemeen

In de geestelijke gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz. Het verschil daartussen wordt bepaald door de aard, complexiteit en ernst van de problematiek en de deskundigheid die voor de behandeling noodzakelijk is. Zo worden in de generalistische basis de wat lichtere en minder complexe klachten behandeld door vooral eerstelijns- en gz psychologen en in de gespecialiseerde ggz de zwaardere en meer complexe problematiek door klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.
Beide vormen van ggz worden in het kader van de zorgverzekeringswet vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor vergoeding is in alle gevallen een verwijzing door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig.

Bij behandeling volgens de BasisGGZ betaalt u de behandeling zelf per sessie om vervolgens bij einde behandeling de totaalnota te declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) ontvangt u gehele of gedeeltelijke vergoeding. De kosten per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (60 minuten totaal) bedragen 120 euro.

Gespecialiseerde ggz-behandelingen worden gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, of bij verlenging na 1 jaar, aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. De tarieven die hierbij gelden zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.


Voor beide vormen van behandeling geldt dat u afspraken die u niet nakomt en die niet tijdig zijn afgezegd (< 48 uur) zelf moet betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. U bent dan het volledige uurstarief (115 euro) verschuldigd.

Het tarief voor niet verzekerde zorg (overig zorgproduct/ozp) bedraagt 95,85 euro. Het tarief voor zelf-betalers is hetzelfde als dat voor mensen die een beroep kunnen doen op hun zorgverzekering.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg in en heeft hierover afspraken gemaakt met gecontracteerde zorgaanbieders. De kosten van verzekerde behandelingen worden rechtstreeks betaald door de zorgverzekeraar wanneer uw hulpverlener een contract heeft en nog niet zijn/haar plafond van de maximale behandelingsdeclaraties heeft bereikt. Als u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat krijgt u zelf de DBC factuur, waarvan een deel vergoed wordt (varierend van 60 tot 75 %). In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutiepolis?

Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten.
 Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief 100%. Bij een combinatie-restitutiepolis is dit mogelijk niet de volle 100%, afhankelijk van uw polis.

Consulten buiten de verzekerde zorg:

Indien er sprake is van psychotherapie of psychotherapeutische consulten buiten de verzekerde zorg (bijv. vanwege privacy-overwegingen en/of problematiek die niet valt binnen verzekerde zorg) is er geen sprake van vergoeding van de kosten. De behandelaar moet in dat geval vooraf heldere afspraken maken over duur en prijs per consult, de hoeveelheid directe en indirecte tijd en het aantal consulten.

Kosten psychotherapie in deze praktijk

Ik heb altijd contractvrij gewerkt en zal dat blijven doen. In de afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars in contracten toenemend dwingende regelgeving opgenomen die niet zijn ingegeven door inhoudelijke of kwaliteits-argumenten. Daarnaast zijn er bij sommige zorgverzekeraars steeds krappere omzetplafonds voor vrijgevestigden waardoor het in een aantal gevallen onmogelijk is een behandeling te starten of een begonnen behandeling voort te zetten.

Contractvrij werken betekent minder belemmeringen in het professioneel handelen. Voor de behandelingen en de DBC-facturering brengt het geen wijzigingen met zich mee, behalve dat de DBC-factuur rechtstreeks gaat naar degene die behandeld wordt. Voor deze is het belangrijk te weten dat de mate van vergoeding afhangt van de zorgverzekeraar en de aard van de polis.

Bij een restitutie-polis met een aanvullende verzekering is de vergoeding voor contractvrije psychologen het hoogst. Bij deze vorm van verzekeren kunt u zelf uw behandelaar kiezen zonder extra kosten. Bij een natura-polis of gedeeltelijke restitutie-polis is de restitutie van de behandelingskosten een percentage van het totaal. Elke verzekering heeft zijn eigen regels wat betreft vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Meer informatie?

Wil je vrijblijvend meer informatie? Bel 06 15621101 of mail info@dorienvanbeusekom.nl

Dorien werkt vanuit haar praktijk in Heerlen (Zuid-Limburg).
Mergelsweg 2, 6419 EC Heerlen

Er is een aanmeldstop voor onbeperkte tijd, voor zowel BasisGGZ als Specialistische GGZ (alle diagnosegroepen) (update: 1mei 2020).

Symbool